Obligatorisk MC kurs må alle ha gjennomført før de har lov å starte føreropplæringen sin på A klassene. Trafikalt grunnkurs må være gjennomført før du kan starte MC-opplæringen din.

Trinn 2 Motorsykkel, miljø, sikkerhet og opplæring


25.januar     2019 kl 17:00 - 19:30     På Skandinaviske Trafikksenter i Sørlandsparken 

 

All Opplæring på A1, A2 og A klassene foregår på Skandinaviske Trafikksenter

 

Ta kontakt med oss:

Sonja Brynjulfsen - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. -  Tlf 48 10 88 36

Øyvind Svalastog - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.- Tlf 90 63 29 00

 

Vi anbefaler at du har bestått teorieksamen på Statens Vegvesen FØR du starter opplæringen din. Da får du den beste og mest effektive føreropplæringen.

 

 


§ 9-1.Hovedmål for klassene A1, A2 og A
Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A, A2 eller A1, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som:
- er trafikksikker
- gir god samhandling
- fører til god trafikkavvikling
- tar hensyn til helse, miljø og andres behov
- er i samsvar med gjeldende regelverk.
0 Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-2.Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.
Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.
Eleven skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapittel 8.
?Del paragraf
§ 9-3.Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - klassene A1, A2 og A
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av opplæringen i trinn 3. Eleven skal ved innledning av trinn 2 ha 3 timer obligatorisk opplæring.
Eleven skal ha så gode tekniske kjøreferdigheter og arbeidsvaner at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke motorsykkelen og oppdage mangler ved motorsykkelen.
Eleven skal
1. gjennom 3 timer obligatorisk opplæring sammen med lærer og medelever:
a. sette seg inn i kjennetegn ved motorsykkelmiljøet og motorsykkelkulturen
b. analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper
c. drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere
d. drøfte og ta stilling til risiko ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene, og effektive tiltak for å motvirke disse
e. sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel
2. gjøre rede for motorsykkelens hovedkomponenter, den informasjon vognkortet gir og kunnskapsgrunnlag for å kunne utføre sikkerhetskontroll og forstå hvorfor den gjennomføres
3. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr
4. forberede kjøring, og ved å gå ved siden av motorsykkelen forflytte den framover og bakover, rett frem og i sving uten hjelp av motor
5. utføre aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen
6. sette i gang motorsykkelen med god balanse både rett fram, til høyre og venstre, på flat vei og i utfor- og motbakker
7. velge hensiktsmessig plassering av motorsykkelen i kjørefeltet ved kjøring rett fram
8. stanse motorsykkelen på en myk og behagelig måte
9. ha god balanse når motorsykkelen kjøres i gangfart
10. gire og velge hensiktsmessig gir
11. ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å styre motorsykkelen
12. ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i å bremse
13. kunne innta handlingsberedskap og ha grunnleggende kjøretekniske ferdigheter gode nok til å kunne kjøre i et enkelt miljø med lite trafikk.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.
0 Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-4.Trinn 3: Trafikal opplæring - klassene A1, A2 og A
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha et godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Eleven skal ha tilstrekkelig øving i kjøring med læreren som passasjer, hvis det kan skje lovlig, eller med last som utnytter minimum 80 prosent av tillatt nyttelast. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre i trafikken.
Eleven skal:
1. beskrive de krefter som påvirker en motorsykkel under kjøring og gjør rede for sammenhengen mellom fysikk, motorsykkelens egenskaper og anvendt kjøreteknikk
2. beskrive og forklare informasjonsomsettingen og faktorer som virker inn på denne under kjøring, og gjøre rede for hvordan førerens holdninger og innstilling til sikker kjøring virker inn på atferden
3. ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse om kjørestrategi og atferd ved kjøring i ulike trafikkmiljø ved at eleven
a) kjenner til grunnregelen for trafikk, trafikkreglene, skilt og forskrifter, og forklarer kjøremåter begrunnet i disse
b) beskriver situasjoner med særlig risiko for motorsyklister og gjør rede for sikre og hensiktsmessige kjøremåter
c) angir en hensiktsmessig plassering foran og gjennom en kurve og gjør rede for hvordan eleven ved hjelp av plassering og fartstilpasning skaffer seg nødvendig handlingsrom i forhold til veikant og møtende trafikk
d) gjør rede for presis kjøreteknikk og kjøremåte i kurver
4. velge sikre kjøremåter inn mot, i og mellom vegkryss, på flerfeltsveg og i envegsregulerte gater i alle typer trafikkmiljø ved at eleven
a) kjører i henhold til vegoppmerking og skilt eller annen anvisning som regulerer trafikken
b) identifiserer, tar hensyn til og velger sikre kjøremåter i situasjoner med særlig risiko for motorsyklister ved kjøring i tett trafikk
5. velge sikre og effektive kjøremåter ved innkjøring på og avkjøring fra større veg ved at eleven
a) identifiserer og beskriver vegens beskaffenhet og utforming, og anvender og behersker presis kjøreteknikk ved kjøring i kurver
b) kjenner igjen og tar hensyn til særlige risikoforhold for motorsyklister ved kjøring i landevegsmiljø
6. kjøre selvstendig, bruke en systematisk observasjonsteknikk som gir overblikk, velge kjøremåter som ivaretar sikkerheten for fører, passasjer, andre trafikanter og avvikle trafikken på en effektiv måte.
Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.
Elever som skal erverve førerett i klasse A og A2 skal i tillegg gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøretøyteknikk, jf. § 9-7
0 Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-5.Trinn 4: Avsluttende opplæring - klassene A1, A2 og A
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha tilegnet seg den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg for den aktuelle klassen jf. § 9-6, § 9-8 og § 9-9.
0 Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-6.Sikkerhetskurs på veg klasse A1
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav 3 timer skal være praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.
Eleven skal
1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.
0 Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-7.Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk - klasse A2 og A
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav minst 3 timer skal gjennomføres som sammenhengende praktisk øving på avsperret område. Eleven kan kjøre på egen motorsykkel i dette kurset. Kurset kan gjennomføres med inntil 3 elever per lærer.
Øvrig opplæring gjennomføres som klasseromsundervisning, delvis i forkant og delvis i etterkant av den praktiske delen.
Eleven skal
1. kjenne kursets mål og organisering, og bli bevisst sine egne forventninger når kurset begynner
2. utvikle forståelse for en presis kjøreteknikk som basis for all kontroll med motorsykkelen under kjøring
3. kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for motorsykkelførere og kunne forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner
4. bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger
5. videreutvikle sin kjørekompetanse ved å
a) bremse motorsykkelen effektivt med stabil kurs ved hjelp av god forankring/sittestilling og blikkbruk fra 80 km/t til 0 km/t på rett strekning og fra om lag 50 km/t til gangfart i høyre- og venstresving, i begge tilfeller med angitt bremsestart
b) styre motorsykkelen presist med god forankring, riktig blikkbruk, styrekommando til riktig tid og nødvendig gasskontroll. Ved fart på om lag 40 km/t ha en god kurveteknikk ved kjøring i halvsirkel eller sirkel med kurveradius på minst 10 meter, eventuelt tilsvarende naturlig kurve.
6. oppleve sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede.
Eleven skal gjennomføre følgende øvelser i tilknytning til kravene i tredje ledd:
1. høyhastighetsbremsing (80 km/t - 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
2. bremsing fra omlag 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
3. presisjon ved styring og endring av kurs, ved hastighet på omlag 40 km/t
4. kurveteknikk: Øvelsen skal settes opp med kjegler, som en halvsirkel med kurveradius på minst 10 meter eller som en hel sirkel med radius på minst 10 meter. Øvelsen kan alternativt utføres i en tilsvarende naturlig kurve.
0 Endret ved forskrifter 30 april 2010 nr. 616 (i kraft 1 mai 2010), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
?Del paragraf
§ 9-8.Sikkerhetskurs på veg klasse A2
I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging og refleksjon og oppsummering.
Eleven skal
1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
2. Kjøre selvstendig, sikkert, effektivt og behagelig over lengre strekninger i krevende og variert miljø, beskrive og begrunne sin kjørestrategi
3. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
4. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.
0 Tilføyd ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013).
?Del paragraf
§ 9-9.Sikkerhetskurs på veg klasse A
Kurset er på 8 undervisningstimer.
Kurset begynner med 2 timer innledende emner, jf. femte ledd nr. 1 til og med nr. 3.
Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengende praktisk kjøring. Kjørerutene skal konstrueres slik at eleven får erfaring med vekslende vegtyper, vegstandarder og miljø. Eleven kan kjøre på egen motorsykkel i dette kurset. I slike tilfeller skal læreren selv kjøre motorsykkel.
Kurset avsluttes med en 2-timers kunnskapsdel, jf. femte ledd nr. 8 og 9. Undervisningen i den avsluttende kunnskapsdelen gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 16 elever.
Eleven skal
1. vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og begrunne dette
2. drøfte og ta stilling til begrepet risiko og hvordan motorsyklister kan påvirke sitt eget risikonivå
3. drøfte og ta stilling til begrepet kjørestrategi
4. planlegge en sammenhengende kjøretur og vurdere og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
6. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkesutsatt
7. anvende en presis kjøreteknikk
8. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
9. drøfte begrepet kjøredyktighet, vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.
0 Endret ved forskrifter 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-8), 17 des 2013 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2014).
?Del paragraf
§ 9-10.Utvidelse fra klasse A1 til A2
Ved utvidelse fra klasse A1 til A2 skal eleven gjennomføre veiledningstime og obligatoriske kurs for klasse A2 på trinn 3 og 4.
0 Tilføyd ved forskrift 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013), endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-9).
?Del paragraf
§ 9-11.Utvidelse fra klasse A1 til A
Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre veiledningstime og obligatoriske kurs for klasse A på trinn 3 og 4.
0 Endret ved forskrifter 8 mars 2011 nr. 258 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-9), 20 des 2012 nr. 1413 (i kraft 19 jan 2013, tidligere § 9-10).
?Del paragraf
§ 9-12.Utvidelse fra klasse A2 til A
Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs jf. § 9-13.
Dokumentert fullført obligatorisk kurs, som består av minst 7 timer sikkerhetskurs på veg ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerett i klasse A.
Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2.
Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan også gjennomføres av kandidater fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.